Informace o zpracování osobních údajů

Najväčšia požičovňa áut v Bratislave

Dátum vyzdvihnutia
15 30 zmeniť výberom
Dátum vrátenia
15 30 zmeniť výberom

Informace o zpracování osobních údajů

proč provozovatel zpracovává osobní údaje?

Provozovatel zpracovává osobní údaje dotčených osob pro účely:

 • předsmluvních a smluvních vztahů zejména pro účely zpracování a zasílání cenových nabídek, rezervací, přípravy a uzavírání smluv a plnění smluvních povinností provozovatele zejména v rámci smluv o nájmu, smluv o pronájmu, rámcových smluv související se správou smluv, přebíráním a předáváním vodítka, reklamačních řízení, fakturací a atd .. Poskytnutí osobních údajů dotyčnou osobou je smluvní požadavek. Neposkytnutím osobních údajů nebude možné s dotyčnou osobou uzavřít smluvní vztah.
 • jednoznačné identifikace dotčené osoby na základě souhlasu uděleného dotyčnou osobou před provedením fotokopie úředních dokladů dotyčné osoby a / nebo jiným způsobem elektronicky pořízených a zaznamenaných kopií a popisů úředních dokladů (skenování dokladů, ověření pravosti dokladů, které jsou ukládány na elektronických médiích apod.), za předpokladu, že provozovatel, v odůvodněných případech, takové kopie úředních dokladů požaduje od dotyčné osoby. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné.
 • bezpečnosti, ochrany majetku a finančních zájmů vyplývajících z uzavřeného smluvního vztahu a z něj odvozeného oprávněného zájmu provozovatele. Za tímto účelem jsou vybrány pronajímány vozidla zajištěno monitorováním jejich lokalizací prostřednictvím satelitního sledování (GPS) (dohledání pronajatých vozidel při jejich používání a po jejich krádeži). K zpracovávání osobních údajů (vyplývajících ze získaných informací o výskytu vozidla) dochází v případě, že pronajaté motorové vozidlo užívá jediná fyzická osoba, tj pokud je v době užívání pronajatého motorového vozidla provozovatel schopen identifikovat konkrétní fyzickou osobu a vozidlo je vybaveno monitorovacím zařízením. V tomto případě budou zpracovávány osobní údaje v rozsahu získaných GPS informací o výskytu vozidla az toho vysledovatelných charakteristik dotčené osoby. Nájemce je při přebírání vozidla informován o tom, že je pronajaté vozidlo vybaveno GPS monitorovacím zařízením.
 • vymáhání vzniklých škod a pohledávek, řešení pojistných událostí, uchovávání dokumentace a vyhotovených záznamů a na základě ostatních nezbytných oprávněných zájmů provozovatele.

jak legálně poskytnout osobní údaje o jiné fyzické osobě?

 • poskytovat osobní údaje provozovateli o jiné fyzické osobě i bez jejího souhlasu je oprávněn provést pronajímatel, který je zaměstnavatelem fyzické osoby, výhradně v souvislosti se zavedením předsmluvních a smluvních vztahů souvisejících s pronájem vozu a to pouze v rozsahu: titul, jméno, příjmení, pracovní zařazení, služební zařazení, funkční zařazení, osobní číslo zaměstnance nebo zaměstnanecké číslo zaměstnance, odborný útvar, místo výkonu práce, telefonní číslo, faxové číslo, adresa elektronické pošty na pracoviště a identifikační údaje zaměstnavatele, pokud je to nutné v souvislosti s plněním pracovních povinností, služebních povinností nebo funkčních povinností dotčené osoby. Poskytování osobních údajů nesmí narušit vážnost, důstojnost a bezpečnost dotčené osoby.
 • poskytovat osobní údaje provozovateli o jiné fyzické osobě i bez jejího souhlasu, je oprávněna provést fyzická osoba, která je pronajímatelem pouze v souladu s platnými právními předpisy a smluvními podmínkami pouze tehdy, pokud si tím chrání své právem chráněné zájmy např. v případě řešení pojistných událostí.
 • V ostatních případech je dotyčná osoba povinna poskytnout provozovateli osobní údaje jiné fyzické osoby jen s jejím souhlasem, který je povinna předložit provozovateli. Dotyčná osoba poskytnutím údajů o jiné fyzické osobě výslovně prohlašuje, že disponuje adekvátním oprávněním, na jehož základě je oprávněna osobní údaje této osoby provozovateli poskytnout.

v jakých lhůtách jsou uchovávány osobní údaje?

 • Osobní údaje získané z monitorování vozidel jsou uchovávány ve lhůtě 2 let po řádném skončení smluvního vztahu.
 • Fotokopie úředních dokladů jsou uchovávány po dobu platnosti smluvního vztahu a nejpozději do 3 let jsou zlikvidovány, pokud je provozovatel nevyužívá na základě oprávněných zájmů (např. V rámci řešení škod, pojistných událostí a krádeží).
 • Osobní údaje zpracované v rámci ostatních účelů jsou uchovávány ve lhůtě nezbytnou k dosažení účelu jejich zpracování, které určují zvláštní právní předpisy nebo v rámci oprávněného zájmu provozovatele, ne však déle než 10 let a to jen v nezbytně rozsahu pro účely vedení účetní agendy.

jakým příjemcům jsou osobní údaje poskytovány?

 • Kontrolním orgánům v rámci výkonu jejich činnosti ve smyslu zvláštního právního předpisu (např. Slovenská obchodní inspekce),
 • Soudem a orgánům činným v trestním řízení na základě jejich vyžádání, nebo v rámci oprávněných zájmů provozovatele,
 • pojišťovnám, s nimiž má provozovatel uzavřen pojistnou smlouvu spojenou s pronajímaným vozidlem,
 • smluvně pověřeného zprostředkovatele: United Automotive Group, sro IČ: 50202511; United Finance Group, sro IČ: 44560486, smluvních zprostředkovatelů v rámci pobočková sítě AVIS Slovensko. Informace o aktuálních zprostředkovatelích je možné získat prostřednictvím infolinky 0900 200 200 (tato linka je zpoplatněna částkou 0,60 € / minutu s DPH), případně elektronickou formou (e-mailem) na základě požadavku zaslané na emailovou adresu customerservice@avis.sk .
 • a dalším příjemcům, kterým je provozovatel povinen osobní údaje poskytnout ve smyslu zvláštního zákona nebo oprávněného zájmu.

jaké jsou práva dotyčné osoby při zpracovávání jejích osobních údajů?

Dotyčná osoba má právo:

 • na informace o zpracování jejích osobních údajů;
 • získat přístup k osobním údajům, které se o ní zpracovávají a uchovávají;
 • požádat o opravu svých nesprávných, nepřesných nebo neúplných osobních údajů;
 • požádat o vymazání svých osobních údajů, když už nejsou potřeba, nebo pokud je zpracování nezákonné;
 • namítat proti zpracování svých osobních údajů pro marketingové účely nebo na základě, který souvisí s konkrétní situací;
 • požádat o omezení zpracování svých osobních údajů v konkrétních případech;
 • dostat své osobní údaje ve strojově čitelném formátu a / nebo požádat o jejich přenos jinému provozovateli;
 • kdykoliv svůj souhlas odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud takový souhlas dotyčná osoba udělila;
 • požádat, aby rozhodnutí založené na automatizované zpracování, které se jí týkají nebo ji výrazně ovlivňují, vycházející z jejích osobních údajů, vykonávaly fyzické osoby a nikoli automatizovaně technické prostředky, jsou-li osobní údaje takto provozovatelem zpracovávány. Dotyčná osoba má právo vyslovit svůj názor a namítat proti rozhodnutí provozovatele;
 • podat stížnost orgánu dozoru, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místě výkonu práce nebo v místě údajného porušení a právo na účinný soudní prostředek nápravy, pokud se domnívá, že je zpracování jejích osobních údajů v rozporu právními předpisy. Kontrolním orgánem na území ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů ČR, Hraničná 12 Bratislava;
 • podat žádost nebo stížnost provozovateli v souvislosti s ochranou a zpracováním jejích osobních údajů. Každá dotčená osoba, která chce podat žádost nebo stížnost a uplatnit svá práva, může tak učinit:
 • písemně na adrese: United Rental Group, sro, Ivánska cesta 4358/43, Bratislava 821 04.
 • elektronicky na adrese: customerservice@avis.sk ,
 • telefonicky na infolince: 0900 200 200 (tato linka je zpoplatněna částkou 0,60 € / minutu s DPH)

\