Hľadaj vozidlá

Marketingový súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely 

Súhlasím, aby Spoločnosť United Rental Group, s.r.o., Ivánska cesta 4358/43, Bratislava 821 04 IČO: 44 560 940, spracúvala moje osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, kontaktná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a dátum narodenia, a kontaktovala ma na účely ponúkania produktov a služieb United Rental Group, s.r.o. a poskytovania informácií o aktivitách spoločnosti, a to počas trvania zmluvného vzťahu s United Rental Group a po dobu 5 rokov od ukončenia platnosti všetkých mojich zmluvných vzťahov s United Rental Group.

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Ako môžete svoj súhlas odvolať?
Váš súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať; tým nie je dotknutá zákonnosť spracovania vykonaného pred jeho odvolaním. Svoj súhlas môžete odvolať buď pomocou možnosti „odhlásiť sa“, ktorá je súčasťou marketingových e-mailov, alebo sa odvolať zaslaním písomného odvolania na adresu sídla United Rental Group alebo odvolania sa prostredníctvom webového sídla Payless Car Rental.

Zároveň súhlasím s tým, že mi marketingové informácie môžu byť poskytované aj prostredníctvom automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu alebo elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ v zmysle osobitných právnych predpisov (napr. zákon o reklame, zákon o elektronických komunikáciách).