Hľadaj vozidlá

Inštrukcie k prenájmu

Vozidlo dostávate s plnou nádržou a vracia sa tiež s plnou, inak Vám bude za tankovanie účtované podľa platného cenníka.
Vozidlo musí byt pri vrátení čisté. V opačnom prípade budete zodpovedať za škody, ktoré sa nájdu počas čistenia pred ďalším nájmom.
Slovenská diaľničná známka je v cene nájmu.
S našim vozidlom máte povolený bezplatný vstup do krajín EU okrem Rumunska a Bulharska.
V prípade nehody, vzniku poškodenia je potrebné, aby nám bola táto udalosť obratom nahlásená a najneskôr pri vrátení vozidla dodaná vypísaná správa o nehode. V prípade, že sa tak nestane, na vzniknutú škodu sa nebude môcť uplatniť havarijné poistenie.
Za odovzdanie vozidla mimo otváracích hodín pomocou keyboxu sa účtuje poplatok podľa platného cenníka. Do keyboxu vždy odovzdajte doklady a kľúč od vozidla, vjazdový parkovací lístok a vypísaný nehodový protokol ak počas Vášho prenájmu vznikla na vozidle škoda.
Pri nevložení parkovacieho lístka Vám môže byt účtovaný ďalší deň.
Auto musí byt vrátené na rovnakú pobočku, inak sa Vám bude účtovať poplatok podľa platného cenníka.

A) PRED ZAČIATKOM PRENÁJMU SA RIAĎTE NASLEDOVNÝMI POKYNMI

1) Kontrola stavu vozidla
Prosím, presvedčte sa, skôr ako začnete svoju cestu, či stav predmetu nájmu súhlasí s popisom na tomto formuláre. Ak nájdete škodu na predmete nájmu, ktorá nie je poznačená na tomto formuláre, prosím oznámte pracovníkovi AVIS túto skutočnosť bezodkladne, aby ju do protokolu zaznačil. Škoda nájdená pri vrátení predmetu nájmu sa klasifikuje ako poškodenie, za ktoré je zodpovedný nájomca a poškodenie sa mu bude účtovať v zmysle všeobecných obchodných podmienok (VOP) AVIS.

2) Riadenie a obsluha predmetu nájmu
Pre bližšie informácie o obsluhe a riadení vozidla sa obráťte na zamestnanca AVIS.

3) Všeobecné informácie o prenájme
Uistite sa, že rozumiete VOP prenajímateľa.

B) POČAS PRENÁJMU

1) V predmete nájmu je zakázané fajčiť!
Za porušenie zákazu prenajímateľ udelí nájomcovi pokutu podľa platného cenníka poplatkov AVIS zverejneného na avisvan.sk

2) Dodržiavať dopravné predpisy!
V prípade porušenia dopravného predpisu bude prenajímateľ účtovať nájomcovi jednorazový administratívny poplatok za riešenie pokuty.

3) Vznik komplikácie (poškodenie, porucha)

V prípade vzniku komplikácie počas prenájmu obráťte sa na jeden z uvedených kontaktov v rámci uvedenej časovej dostupnosti.

4) Poškodenie spôsobené nájomcom
V prípade znefunkčnenia vozidla nájomcom, nájomca nemá nárok na bezplatné náhradné vozidlo od prenajímateľa. Poškodenie interiéru alebo úložného priestoru nie je kryté z poistenia a nájomca zodpovedá za vzniknuté škody v plnej miere.

C) POSTUP PRI VZNIKU DOPRAVNEJ NEHODY

Nájomca je povinný nahlásiť dopravnú nehodu na políciu alebo vyplniť Zápis o nehode v zmysle VOP AVIS, ktorý sa nachádza v predmete nájmu, v opačnom prípade je nájomca zodpovedný za akúkoľvek škodu, ktorá takto prenajímateľovi vznikla. Nájomca je povinný o akomkoľvek poškodení predmetu nájmu informovať písomne prenajímateľa na adresu info@avis.sk bezodkladne najneskôr do 24 hodín a dodať mu v písomnej elektronickej podobe nasledovné:

  • Fotodokumentáciu poškodenia
  • Popis vzniku poškodenia
  • Správu o nehode a správu od polície (ak ju bolo potrebné zavolať v zmysle podmienok prenájmu)

D) PO UKONČENÍ PRENÁJMU SA PROSÍM RIAĎTE NASLEDOVNÝM
 

1) Vrátenie predmetu nájmu
V prípade, že sa nájomca rozhodne vrátiť predmet nájmu mimo pracovných hodín dohodnutej pobočky je zodpovedný za všetky poškodenia na predmete nájmu, ktoré vznikli počas doby užívania predmetu nájmu. Zároveň zodpovedá za zistené poškodenia, ktoré sa nenachádzajú zaznačené a podpísané pracovníkom prenajímateľa na prednej strane formulára pri preberaní vozidla. If the lessee decides to return the vehicle out of working hours of the branch, lessee is responsible for any damage to the subject of rent that has arisen during the period of use. At the same time, lessee is responsible for founded damage that is not marked and signed by the lessor employee in the front of the form when the vehicle is taking over. Vozidlo je potrebné vrátiť dostatočne čisté, aby mohla byť vykonaná dôsledná kontrola predmetu nájmu zamestnancom AVIS a tiež bez akýchkoľvek odpadkov. Odstránenie ponechaných alebo zabudnutých odpadkov môže byť spoplatnené podľa cenníka poplatkov AVIS zverejneného na www.avisvan.sk
 

2) Všeobecné inštrukcie k vráteniu depozitu
Uvoľnenie depozitu prebieha spravidla do 4 pracovných dní. V prípade, ak došlo k poškodeniu predmetu nájmu, táto doba sa môže predĺžiť do doby, kým nie je dané poškodenie ohodnotené technickým oddelením. Nájomca je povinný o neuvoľnení vráteného depozitu prenajímateľa bezodkladne informovať.
 

3) Povinnosť kontroly predmetu nájmu nájomcom po ukončení prenájmu
Prenajímateľ odporúča nájomcom, aby si pred vrátením predmetu nájmu skontrolovali predmet nájmu a osobné veci v predmete nájmu, nakoľko po ukončení prenájmu prenajímateľ nezodpovedá za odložené veci.

Kontakty AVIS:

Finančné oddelenie AVIS: info@finup.sk

Reklamačné oddelenie AVIS: customerservice@avis.sk

Všeobecné informácie AVIS: info@avis.sk

KONTAKTY:

Všeobecné informácie AVIS:
+421 2 2086 2620
dostupné PO – PIA 08:00 – 16:30

Technická podpora AVIS:
+421 902 933 887
dostupné PO – PIA 08:00 – 17:00

Asistencia na cestách v prípade dopravnej nehody ALLIANZ:
+421 2 50 122 222
dostupné 24/7

Asistencia na cestách v prípade poruchy vozidla:

0800 166 166 | +421 216 166
výhradne iba Renault

0800 122 424 | +421 2 6453 1177
výhradne iba Peugeot

0800 115 184 | +421 2 4920 5953
výhradne iba Volkswagen

+421 2 5010 2601
výhradne iba Mercedes-Benz

+421 249 20 59 45
výhradne iba KIA

+420 236 090 002
výhradne iba Škoda

+421 2 64 53 36 81
Výhradne iba Citroen

00 800 24 24 07 07
Výhradne iba DS

+421 800 166 166
Vývhradne iba Dacia

+420 283 002 763 | +32 9 255 69 91
Výhradne iba Volvo