Dátum vyzdvihnutia
11 00 zmeniť výberom
Dátum vrátenia
11 00 zmeniť výberom

REKLAMAČNÍ ŘÁD AVIS SLOVENSKO

Poskytovatel služeb: United Rental Group, sro
Ivanská cesta 4358/43, 821 04 Bratislava
IČO: 44 560 940
IČO DPH: SK2022746396
Zapsaný v obchodním rejstříku OS Bratislava I, Oddíl: Sro, Vložka č. 56233 / B

PREAMBULE

Tímto reklamačním řádem (dále jen "RP") se upravuje postup při uplatňování reklamace na služby poskytované poskytovatelem služeb (dále jen "reklamační řízení") mezi poskytovatelem služeb společností United Rental Group, sro (dále jen "URG"), která může být zastoupena smluvními prodejci společnosti (dále jen "pronajímatel") a konečným zákazníkům - spotřebitelům, kterým je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen "nájemce").

RP upravuje reklamační řízení v zejména souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 250/2007 o ochraně spotřebitele, zákonem č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník (všechny jmenované zákony ve znění pozdějších předpisů), jakož i ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky.

RP se vztahuje na všechny služby pronajímatele poskytované nájemcem.

Pro účely RP se reklamací rozumí uplatnění odpovědnosti za vady služby a vyřízením reklamace a následným ukončením reklamačního řízení.

Článek 1

prevence

1.1 Před pronájmem je třeba si přečíst všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") pronajímatele.
1.2 Uzavřením smlouvy o poskytnutí služby nájemce souhlasí s reklamačním řádem a potvrzuje, že byl s jeho obsahem seznámen.
1.3 Při přebírání vozidla od osoby pověřené pronajímatelem je nutné si vozidlo důkladně zkontrolovat a dohlédnout na to, aby byly všechny poškození nalezené na vozidle zaznamenané v předávacím protokolu vozidla.
1.4 Při přebírání vozidla od osoby pověřené pronajímatelem je nutné si pozorně přečíst informace o vozidle uvedené v technickém průkazu vozidla av manuálu k vozidlu.
1.5 Pokud byl nájemce účastníkem dopravní nehody, je povinen pronajímateli předložit vyplněný Nehodový protokol, podepsaný všemi účastníky nehody. Pokud nájemce nebyl viníkem nehody a nedisponuje nehodových protokolem, pronajímatel má právo vymáhat od nájemce náhradu škody i ušlý zisk.
1.6 Pokud během pronájmu došlo k poškození vozidla v rámci jedné pojistné události, ale vozidlo je poškozené ze dvou nebo více stran, je třeba, aby nájemce fotograficky zdokumentoval místo nehody. Fotografie následně poskytne pronajímateli na prokázání, že k poškození došlo při jedné pojistné události, v opačném případě má pronajímatel právo vymáhat náhradu škody za každé poškození zvlášť.
1.7 Připisování prostředků na účet nájemce po stornování depozitu může trvat i 7 pracovních dní, podle časové náročnosti procesů v bance nájemce. Pokud při kontrole vozidla nebyly zjištěny žádné skutečnosti pro které by měl být depozit dále držen, provádí storno depozitu zaměstnanec pronajímatele ihned po probrání vozidla od nájemce prostřednictvím POS terminálu. Pro případy nezaplacených depozitu zpět na účet nájemce doporučujeme kontaktovat banku, která nájemci vydala platební kartu.

Článek 2

Základní podmínky reklamace

2.1 Každý nájemce má právo na služby v dobré kvalitě, uplatnění reklamace, náhradu škody, vzdělávání, informace, ochranu svého zdraví, bezpečnosti a ekonomických zájmů a na podávání podnětů a stížností orgánům dozoru a obci při porušení zákonem přiznaných práv spotřebitele.
2.2 Každý nájemce má právo na ochranu před nepřiměřenými podmínkami ve spotřebitelských smlouvách.
2.3 Nájemce se může proti padělatele domáhat u soudu ochrany svého práv, proti porušení práv a povinností stanovených zákonem s cílem ochrany spotřebitele.
2.4 Pronajímatel je povinen:
a) dodat služby v takovém rozsahu a za takových podmínek, jaké byly dohodnuty a umožnit nájemci překontrolovat si správnost těchto údajů,
b) poskytovat služby za dohodnuté ceny,
d) správně účtovat ceny při poskytování služeb,
c) pokud ze smlouvy nevyplývá něco jiného, začíná lhůta, v níž se má služba poskytnuta nebo zboží dodat, běžet ode dne uzavření smlouvy. Jestliže však podle smlouvy má nájemce splnit určité povinnosti ještě před poskytnutím služby nebo dodáním zboží, začíná tato lhůta běžet až ode dne splnění této povinnosti.
d) zajistit poskytování služeb způsobem, který umožňuje jejich bezpečné použití.
2.5 Pronajímatel nesmí nájemci:
a) ukládat povinnost bez právního důvodu,
b) upírat práva ve smyslu čl. 2 tohoto RP a § 3 zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.
2.6 Pronajímatel nesmí odmítnout poskytnutí služby, která je v jeho provozních možnostech; nesmí vázat poskytnutí služby na prodej jiného výrobku nebo poskytnutí jiné služby. To neplatí, jestliže nájemce nesplňuje podmínky pro poskytnutí služby.
2.7 Pronajímatel nesmí lhát nájemce, zejména uvádět nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné nebo dvojsmyslné údaje nebo zamlčet údaje o vlastnostech služby nebo o nákupních podmínkách, přičemž za klamání nájemce se považuje také nabídka nebo poskytování služeb porušujících práva duševního vlastnictví.
2.8 Pronajímatel je povinen poskytnout službu:
a) v den, který je uveden ve smlouvě,
b) kdykoli během lhůty, která je určena ve smlouvě, ledaže ze smlouvy nebo z účelu smlouvy, který byl pronajímateli znám při uzavření smlouvy vyplývá, že dobu dodání v rámci této lhůty určuje nájemce,
c) pokud ze smlouvy nevyplývá něco jiného, začíná lhůta, v níž se má služba poskytnuta, běžet ode dne uzavření smlouvy. Jestliže však podle smlouvy má nájemce splnit určité povinnosti ještě před poskytnutím služby, začíná tato lhůta běžet až ode dne splnění této povinnosti.
2.9 Pronajímatel je povinen vydat nájemci smlouvu o pronájmu, v níž je uvedeno:
2.9.1 obchodní jméno, identifikační číslo a sídlo pronajímatele,
2.9.2 adresa provozu,
2.9.3 datum dodání služby,
2.9.4 identifikace služby,
2.9.5 cena služby a celková cena, kterou nájemce zaplatí / til.
2.10 Při poskytnutí služby s následnou dodávkou musí doklad obsahovat místo určení, datum a čas dodávky.

Článek 3

Odpovědnost za vady

3.1 Pronajímatel odpovídá za vady, které má poskytnutá služba při převzetí nájemcem.
3.2 Nájemce je povinen seznámit se s obsahem poskytované služby nejpozději po přechodu nebezpečí škody na poskytnuté službě, s přihlédnutím k povaze poskytnuté služby.
3.3 Pokud nájemce poskytovaný předmět služby neprohlédne nebo nezařídí, aby se prohlédl v době přechodu nebezpečí škody na poskytnuté službě, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady měl předmět poskytnuté služby již v době přechodu nebezpečí škody na poskytnuté službě.
3.4. Při poskytnuté službě za nižší cenu neodpovídá za chyby, pro kterou byla sjednána nižší cena.
3.5 Za chybu nelze považovat změnu předmětu poskytnuté služby, která vznikla v průběhu poskytované služby v důsledku jeho opotřebení či nesprávného používání nebo nesprávného zásahu.
3.6 Nájemce je povinen zkontrolovat dodanou službu, resp. předmět dodané služby při jeho převzetí a reklamovat zjevné chyby.
3.7 Za zjevné chyby jsou považovány chyby zjistitelné při přebírání služby, a to zejména nekvalitně poskytovaná služba.
3.8 Zjištěné zjevné chyby je nájemce povinen neprodleně oznámit pronajímateli, který zjedná nápravu odstraněním reklamované vady služby nebo vyměním předmětu služby nebo snížením ceny.
3.9 Pozdější reklamace tohoto typu nebude pronajímatel akceptovat a taková reklamace je neoprávněná.
3.10 Pronajímatel neodpovídá za chyby, jestliže:
a) nájemce v době uzavření smlouvy o chybě věděl nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, musel vědět, ledaže se vady týkají vlastnosti poskytnuté služby, které měla nebo měla mít podle smlouvy,
b) nájemce způsobil chybu poskytnuté služby sám,
c) nájemce před převzetím služby o chybě služby věděl, resp. byl na chybu nebo chybnou službu výslovně a jasně upozorněn a pokud byla pro chybu nebo chybnou službu poskytnuta sleva z ceny služby,
d) chyby vznikly v době poskytování služby v důsledku opotřebení předmětu služby způsobeného běžným používáním, nesprávným či nadměrným používáním,
f) byly chyby způsobené zásahem neoprávněné osoby do předmětu služby nebo jeho součástí,
g) se služba reklamuje po uplynutí lhůty stanovené v čl. 4, bod 4.15,
h) chyby vznikly v důsledku živelné katastrofy,
i) byly způsobeny (úmyslným nebo neúmyslným) nesprávným či nadměrným používáním předmětu služby, jeho nesprávným ošetřováním, nesprávným servisem.
3.11 Pokud jde o chybu, kterou lze odstranit, má nájemce právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Pronajímatel je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.
3.12. Nájemce může namísto odstranění chyby požadovat výměnu předmětu nájmu, nebo se chyba týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím pronajímateli nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu poskytnuté služby nebo závažnost chyby.
3.13 Pronajímatel může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to nájemci nezpůsobí závažné potíže.
3.14 Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez chyby, má nájemce právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit.
3.15 Táž práva přísluší nájemci, pokud jde o odstranitelné chyby, avšak nájemce nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.
3.16 Pokud jde o jiné neodstranitelné chyby, má nájemce právo na přiměřenou slevu z ceny poskytnuté služby, resp. poskytnutí služby navíc.

Článek 4

reklamační proces

4.1 Pronajímatel je povinen nájemce řádně informovat o podmínkách a způsobu reklamace, včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit formou tohoto RP.
4.2 Pronajímatel je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace ohledem na podmínky uvedeného RP možné s ohledem na poskytované služby a smluvní podmínky (jsou součástí každé Smlouvy o pronájmu vozidla nebo jsou zveřejněny na webových stránkách pronajímatele). Každý nájemce má možnost seznámit se s konkrétními smluvními podmínkami nejpozději při podpisu Smlouvy o pronájmu vozidla, aby se předešlo případným nedorozuměním. Všechny VOP a RP jsou uvedeny online a také volně dostupné na viditelném místě dostupném nájemci v každém provozu pronajímatele.
4.3 Pronajímatel nebo jím pověřený zaměstnanec případně jiná k tomu určená osoba je povinna vyřídit reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů, odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu poskytnuté služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Do této lhůty se nezapočítává čas potřebný na odborné posouzení chyby. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit.
4.4 Nájemce je povinen podat zprávu pronajímateli o chybně poskytnuté službě bez zbytečného odkladu poté, co chybu nebo chybně poskytnutou službu zjistil, a to prokázáním na chyby poskytnuté služby.
4.5 Pronajímatel je povinen při uplatnění reklamace vydat nájemci potvrzení o přijetí reklamace, minimálně v elektronické formě.
4.6 V provozovně musí být během provozní doby přítomen zaměstnanec pověřený vyřizovat reklamace.
4.7 Pronajímatel je povinen vést evidenci o reklamaci a předložit ji na požádání orgánu dozoru. Evidence o reklamaci musí obsahovat údaje o datu uplatnění reklamace, datu a způsobu vyřízení reklamace.
4.8. Nájemce, který uplatňuje nároky z vad, vyplní reklamační protokol, ve kterém přesně popíše chybu a způsob jakým se chyba projevuje, nebo jakým způsobem byla chybně poskytnuta služba.
4.9 Reklamace se vyřizují přednostně elektronickou formou. Nájemce adresuje reklamaci odesláním emailu na adresu reklamačního oddělení AVIS Slovensko customerservice@avis.sk prostřednictvím reklamačního formuláře.
4.10 Nájemce je povinen při uplatňování reklamace uvést v reklamačním formuláři následující informace:
4.10.1 doklad o poskytnutí služby (smlouvu o pronájmu, číslo smlouvy o pronájmu)
4.10.2 písemné uvedení všech nedostatků,
4.10.3 návrh na řešení reklamace, resp. požadovaný způsob řešení reklamace
4.10.4 návrh na náhradu škody,
4.10.5 kontaktní adresu nájemce (adresa, telefonní číslo, e-mail), na kterou bude pronajímatelem vyrozuměn o způsobu vyřízení reklamace.
4.11 Pronajímatel vydá nájemci potvrzení o uplatnění reklamace elektronickou formou registrace a přiřazení registračního čísla. Potvrzení obsahuje:
4.11.1 datum uplatnění reklamace,
4.11.2 reklamované nedostatky,
4.11.3 návrh na řešení reklamace ze strany nájemce.
Tyto údaje mohou být uvedeny na písemné reklamaci od nájemce.
4.12 Pronajímatel nenese odpovědnost za to, že se na uvedenou kontaktní adresu nepodařilo odeslané vyrozumění doručit.
4.13 Práva nájemce z odpovědnosti za vady pronajímatele při poskytnutí služby pronajímatelem vznikají jen během doby poskytnutí služby (pronájmu vozidla.
4.14 Reklamace bude moci být vyřízena, pokud se chyba vyskytla během poskytnutí služby pronajímatelem.
4.15 Reklamace se mohou uplatnit pouze během doby poskytnutí služby (pronájmu vozidla), nejpozději však do 14 pracovních dnů po poskytnutí služby (uplynutí doby pronájmu).
4.16 Reklamaci lze uplatnit vždy:
4.16.1. pokud nenabyla dodána služba svou podstatu (nebyl zrealizován pronájem vozu),
4.16.2. jestliže během dodání služby (realizace pronájmu vozidla) objevily nedostatky.
4.17 Pokud nebude kterákoli z uvedených podmínek ze strany nájemce řádně splněna, reklamace nebude moci být vyřízena.
4.18 Reklamace může být řešena: slevou z ceny služby, odstraněním chyby, odstoupením od smlouvy, výměnou předmětu nájmu nebo zamítnutím ze strany pronajímatele, podle typu chyby v souladu s čl. III., Bod 3.11 až 3.16.
4.19 Všechny právem uplatněné reklamace budou vybavené bezplatně.

Článek 5

Závěrečná ustanovení

5.1 Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 01.01.2019
5.2 Pronajímatel si vyhrazuje právo na změny tohoto RP bez předchozího upozornění.
5.3 Po každé změně RP se vyhotoví jeho úplné znění, které bude dostupné podle odstavce 5.5.
5.4 Reklamační proces se řídí RP účinným ve znění v době poskytnutí reklamované služby.
5.5 RP je dostupný online na www.avis.sk a na provozech pronajímatele na viditelném místě dostupném nájemci.
5.6 Právní vztahy neupravené tímto RP se řídí právními předpisy České republiky.

AVIS Slovensko

United Rental Group, sro